NUOTOLINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA (NSP)

 • Titulinis
 • Paslaugos
 • NUOTOLINĖS PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA (NSP)
 1. NSP paslauga tai šeimos gydytojo komandos (šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojas, kartu dirbantis slaugytojas) nario paslauga pacientui, jam nevykstant į Centrą.
 2. NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar MPP skyrimą, paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.
 3. NSP paslaugos Centre teikiamos telefonu Centro darbo laiku.
 4. Pacientas ar jo atstovas, pageidaujantis gauti NSP paslaugą pirmiausia kreipiasi į savo šeimos gydytoją arba Centro (ambulatorijos) registratūrą ir ten pasirašo sutikimą dėl NSP paslaugos gavimo. Sutikimo NSP paslaugai gauti formą įsakymu tvirtina Centro vyriausiasis gydytojas.
 5. Pacientai, pasirašę sutikimą dėl NSP paslaugų gavimo, NSP paslaugai gauti registruojasi Centro registratūroje (ambulatorijoje) arba registratūros (ambulatorijos) telefonu, šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytojo kabinete.
 6. Jei pacientas registruojasi telefonu, medicinos registratorius identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo nurodyti paciento vardą, pavardę bei asmens kodo 4 paskutinius skaičius. Medicinos registratorius patikrina ar paciento asmens sveikatos istorijoje yra sutikimas dėl NSP paslaugos gavimo, kada paskutinį kartą pacientui buvo teikta NSP paslauga, patikslina paciento kontaktinį telefono numerį ir registruoja pacientą NSP paslaugai gauti ESIS aplinkoje į šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytojo, prie kurio pacientas yra prisirašęs teisės aktų nustatyta tvarka,  artimiausią laisvą vietą, ir informuoja pacientą apie artimiausią laisvą laiką NSP paslaugai gauti.
 7. Šeimos gydytojo komandos narys užregistruotu NSP paslaugos teikimo metu skambina pacientui (ar jo atstovui) nurodytu kontaktiniu telefono numeriu ir identifikuoja pacientą, kuris (ar jo atstovas) privalo atsakyti į pateiktus klausimus (nurodyti paciento vardą, pavardę bei asmens kodo 4 paskutinius skaičius). Šeimos gydytojų komandos narys NSP paslaugos teikimui gali skambinti tik iš Centro telefono linijų.
 8. Identifikavęs pacientą, šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytojas išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (vadovaudamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio NSP paslaugos teikimo.
 9. Kai nusprendžiama neteikti NSP paslaugos, pacientas registruojamas apsilankymui pas šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytoją įprastine tvarka. NSP paslauga gali būti neteikiama, jei:

               9.1.       negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu;

               9.2.       paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis;

               9.3.       šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros;

               9.4.        prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių pacientas anksčiau nevartojo, ir pan. atvejais.

  10. Pacientas (ar jo atstovas) prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą. 68. Pacientą iš anksto registruoti planine tvarka NSP paslaugai gauti šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytojas ar su juo dirbantis slaugos specialistas gali ir paciento paskutinio apsilankymo Centre metu.
Pacientas NSP paslaugą dėl tos pačios priežasties gali gauti ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą privalo atvykti pas šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytoją.